Zoti Ambasador Arvizu: Nuk jam i një mendje me ju- K.Traboini

Ambasadori Amerikan Arvizu dhe Kolec Traboini
Zoti Ambasador Arvizu: NUK JAM I NJË MENDJE ME JU...
Mr. Ambassador Arvizu, I'M NOT IN A MIND WITH YOU
 

  Ju thoni se gjithçka në Bankën Shqiptare ka qënë mbi baza profesionale, por shqiptarët nuk shohin asgjë profesionale në manaxhimin e Bankës nga Guvernatori Fullani. Nëse vjedhja do të kishte ndodhur nga jashtë( çfarë ndodh edhe në Amerikë) ndoshta, por në vjedhje nga brenda tregon se asgjë profesionale nuk ka funksionuar në Bankën e Shtetit Shqiptar.
Zoti Ambasador mos bëni mëkat të dilni kundër ndjesive të përgjithshme të popullit shqiptar që në këtë rast është viktima e vjedhjes, i cili ka bindjen e plotë se Fullani është thjeshtë një FULL-HAJN....FULL-STEALER.
Ambasadori Arvizu dhe Guvernatori Fullani
A i lexoni gazetat Z. Ambasador Arvizu? Përvec 7 milion dollarë të vjedhur, "Fullani shterroi rezervat valutore me 65 % dhe përgjysmoi rezervat e arit për zgjedhjet 2013.”
Është e vërtetë që këtë duhej ta vendoste drejtësia po cila drejtësi zoti Ambasador? A nuk i kemi lexuar konkluzionet e Departamentit të Shtetit Amerikan ku thuhet se drejtësia në Shqipëri nuk funksionon?! Këtu nuk kemi drejtësi por dreqësi...Dhe dihet se ata të drejtësisë janë të gjithë miq, aleatë apo bashkpuntorë të Fullanit dhe kurrë nuk do të vënë drejtësi mbi këtë vjedhje skandaloze, e turpshme e që tregon se shteti shqiptar është kapur nga qarqet e oligarkët me shënja të plota të një mafie të mirëorganizuar e nuk kanë asnjë qëllim tjetër vec të pasurohen.
Jep shëmbullin e modelit amerikan të demokracisë zoti Ambasador, që kur drejtësinë nuk e bën shteti, thërritet populli që me votën e lirë të zgjedh shtetarë të tjerë, dhe një administratë e organe drejtësie që punojnë me përkushtim. I nderuar i Ambasador këtu të gjithë ata që losin me hallkat e pushtetit janë hajdutë, ndaj duhet bërë shëmbull Fullani që të mos guxojnë më të tjerë si ai që të vjedhin popullin e vet.
E fundit, vërtetë në Bankën Shqiptare ka pas profesionalizëm, por kjo ka konsistuar në profesionalizmin e vjedhjes. Dhe kryeprofesionisti në këtë rast është Fullani që është përgjegjës para ligjit për gjithçka që ka ndodhur në Thesarin e Shtetit, se ka punësuar hajdutë, se ka stimuluar hajdutë, se me mosndalimin u ka krijuar kushte për të vjedhur popullin shqiptar. Prandaj:
TË SHPORRET FULLANI!

Kolec TRABOINI
shqiptaro-amerikan
14 gusht 2014
traboini@yahoo.com


Karikature nga artisti Bujar Kapexhiu.

Mr. Ambassador Arvizu, I'M NOT IN A MIND WITH YOU ...

You say that "everything in the Bank of Albania has been functioning on professional basis", but Albanians do not see anything professional in the management that the Bank's Governor has done. If the theft would have occurred from the outside premises the bank(what happens even in America) perhaps, but if the theft has happened from within, then this shows that nothing has worked professionally in the Albanian Bank State. Mr. Ambassador, do not make a sin and go against the general feelings of the Albanian people who in this case are the victims' of theft and are fully convinced that Fullani is simply a thief .... FULL-HAJN FULL-STEALER.
Do you reporters read Mr. Ambassador Arvizu? Beside the $7 million stolen, "Fullani exhausted the stock valuation by 65% and halved the gold stocks for 2013 elections."
It is true that this has to be decided from the Justice, but which justice Mr. Ambassador? Did you not read the conclusions of the State Department report stating that, "the Justice in Albania does not function?!" Here we do not have Justice but Evilness ... And is known that all the members of the body of justice are friends, allies or associates of Fullani and will never do justice on this, outrageous theft, embarrassing showing that Albania is captured by circles of the oligarchs with full signs of a well-organized mafia and have no purpose other than to get rich. Give the example of the American model of democracy, Mr. Ambassador, that when justice is not done by the different levels of the government, people are summoned to vote freely and elect other statesman, and a body administration of Justice working with dedication. Honorable Ambassador, here all those who play with state powers are thieves, and that is why Fullani should be made an example, as it will deter others like him to not steal their people.. Lastly, we really had the professionalism in the Albanian State Bank, but it has consisted in the professionalism of theft. And the Head-professional in this case is Fullani who is responsible before the law for everything that happened in the State Treasury, who employs thieves, has stimulated thieves, and has created conditions to fail stopping the theft of the Albanian people, yet again. Therefore: FULLANI SHOULD BE OUSTED!

Kolec Traboini 

Albanian-American August 14, 2014